FINANSOWANIE UE

  
 

TYTUŁ PROJEKTU:

Projektowanie przyszłości przez empatię – zestaw narzędzi pogłębionych doświadczeń senioralnych. 

 

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działanie 1.3: Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej,
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
akademickich

 

CEL:

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego, w skali Europy, systemu biznesowego wykorzystywania modułowego kombinezonu doświadczeń senioralnych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku przeprowadzonych badań powstanie niedostępna na rynku usługa, która oferowana w kilku wariantach pozwoli na uzyskiwanie głębokiego doświadczenia empatii, w ramach której firmy, urzędy, instytucje będą mogły poprawić jakość dedykowanych dla seniorów usług, produktów i procesów.

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

520 629,60 zł 

 

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO):

414 089,91 zł